ราชกิจจาฯ ประกาศ! ปิดกั้นการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ปิดกั้นการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ

Publish 2018-11-14 18:05:37วันนี้ (14/11/2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑” 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ได้ทำการก่อสร้างในระยะที่สอง ตามแผนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)ได้ส่งแผนการใช้ผิวการจราจรเพิ่มเติม ในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี
เพื่อปิดกั้นช่องทางการจราจรบางส่วนบนถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร จึงอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจึงออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้น

การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณบริษัท ออด๊าซอินอัสทรี จ ากัด

ถึง เอส บี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป ระยะทาง ๒๐๐ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร ๑ ช่องทาง

ด้านขวาสุดชิดเกาะกลางใต้สะพานพระราม ๔ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นราบ

และปิดเบี่ยง (ขยาย) เพิ่มอีก ๑ ช่องจราจร ฝั่งขาออกในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.

โดยระยะเวลาดำเนินการปิดเบี่ยง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๑

ถึงท่าทรายรวมใจค้าวัสดุ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร ๑ ช่องทาง

ด้านขวาสุดชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้า ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นราบ โดยระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณเชิงสะพานพระราม ๔

ถึงเชิงสะพานลอยหมู่บ้านสายลม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร ๑ ช่องทาง

ด้านขวาสุดชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้า ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นราบและปิดเบี่ยง (ขยาย) เพิ่มอีก ๑ ช่องจราจร

ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. โดยระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ข้อ ๕ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๕

ถึงทางขึ้นทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรหลังเส้นจราจร

ชิดริมฟุตบาท ฝั่งขาเข้า ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นราบและปิดเบี่ยง (ขยาย) เพิ่ม ๑ ช่องจราจร นับจาก

ทางเท้าฝั่งขาเข้าในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. โดยระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณบริษัท เฮลท์แลนด์ จ ากัด

ถึงคลองประปา ระยะทาง ๒,๓๕๐ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร ๑ ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้า

และขาออก ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นราบและปิดเบี่ยงชิดเส้นทึบในสุดจากกึ่งกลางสะพานข้ามแยก

คลองประปาทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก และปิดเบี่ยง (ขยาย) เพิ่มอีก ๑ ช่องจราจรทั้งฝั่งขาเข้า

และขาออกในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. โดยระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานจราจร

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดังนั้นประกาศดังกล่าวข้างต้น จึงมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ ( 15 พ.ย.61 )

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน