การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ประจำปี 2563

Publish 2020-07-08 19:02:35


          การป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญและยึดถือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยตลอด

          ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

          ปตท.สผ.จึงได้กำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรการ  ในการจัดสถานที่การประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ในทุก ๆ ขั้นตอน

          นอกจากการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้ว ในวันประชุม ปตท.สผ.ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

          การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยังจัดขึ้นตามแนวทางการจัดการประชุมสีเขียว ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยได้ลดปริมาณการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น เลือกใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก โฟม วัสดุย่อยสลายยาก และมุ่งเน้นการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ

 

          35 ปี ปตท.สผ.  พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

 

 

 

 
;