ทรงงานทันทีหลังออกทุกข์!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร เทพรัตน์วิทยารักษ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ทรงงานทันทีหลังออกทุกข์!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร "เทพรัตน์วิทยารักษ์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Publish 2017-10-30 14:14:13

           จากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ได้เสร็จสิ้นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐            หลังจากออกทุกข์ ตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครม. จึงมีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งจากเดิมจากวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา ๑๕ วัน เป็นขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๗ วัน

 

 

             ทั้งนี้หลังจากออกทุกข์ วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "เทพรัตน์วิทยารักษ์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 


           สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยได้มีการยกฐานะจาก "วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน ๗ สำนักวิชาและ ๑ สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ๓๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๓๔ หลักสูตร และปริญญาเอก ๒๘ หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๓) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ ๘๐.๒๑) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

                                      ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง

                                      https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน