กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกข้าวและทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกข้าวและทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Publish 2019-07-24 09:42:49


วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตรที่ 5 และทรงเก็บผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ 3 และแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตรที่ 5 และทรงเก็บผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ 3 และแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปลูกข้าวและทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สำนักงาน กปร.

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน