ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พร้อมดำรงฐานันดรศักดิ์ โดยให้ถือไม่เคยถูกถอดถอน

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พร้อมดำรงฐานันดรศักดิ์ โดยให้ถือไม่เคยถูกถอดถอน

Publish 2020-09-02 14:25:40


เว็บไซต์ราชกิจจาแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการ


โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน