นี่ไง!! “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ในช่วง 58 ปีที่ผ่านมา..จากนายก 17 คนของเมืองไทย!!

นี่ไง!! “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ในช่วง 58 ปีที่ผ่านมา..จากนายก 17 คนของเมืองไทย!!

Publish 2016-01-03 16:43:00

 

          วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ๆ ปี จะเป็นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย และถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกๆ ปี จะต้องมีคำขวัญวันเด็ก แต่เราเคยจำกันได้หรือไม่ว่า คำขวัญวันเด็กในแต่ละปี มีอะไรกันบ้าง ถ้าคุณจำไม่ได้สักปีเลยล่ะก็ มาย้อนดูคำขวัญวันเด็กเหล่านี้กัน ว่าในแต่ละปี ย้อนไปตั้งแต่ 2502 มาจนถึงปี 2559 จะมีคำขวัญวันเด็กว่าอะไรกันบ้าง

 

พ.ศ.2502 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

 

พ.ศ.2503 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

 

พ.ศ.2504 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

 

พ.ศ.2505 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

 

พ.ศ.2506 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร

 

พ.ศ.2507 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
***งดจัดงาน(ไม่กำหนดคำขวัญ)***

 

พ.ศ.2508 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี

 

พ.ศ.2509 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี

 

พ.ศ.2510 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดีและ มีความประพฤติเรียบร้อย

 

พ.ศ.2511 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมั่นคงของไทย ในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

 

พ.ศ.2512- จอมพล ถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

 

พ.ศ.2513 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

 

พ.ศ.2514 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

 

พ.ศ.2515 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

 

พ.ศ.2516 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

 

พ.ศ.2517 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคี คือ พลัง

 

พ.ศ.2518 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความดี

 

พ.ศ.2519 – ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติ รุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี

 

พ.ศ.2520 – นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น คุณสมบัติของเยาวชนไทย

 

พ.ศ.2521 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

 

พ.ศ.2522 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

 

พ.ศ.2523 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 

พ.ศ.2524 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

 

พ.ศ.2525 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 

พ.ศ.2526 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม

 

พ.ศ.2527 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

 

พ.ศ.2528 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

พ.ศ.2529 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

พ.ศ.2530 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

พ.ศ.2531 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

พ.ศ.2532 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

พ.ศ.2533 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

พ.ศ.2534 – นายอานันท์ ปันยารชุน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

 

พ.ศ.2535 – นายอานันท์ ปันยารชุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 

พ.ศ.2536 – นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ.2537 – นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ.2538 นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ.2539 – นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพย์ติด

 

พ.ศ.2540 – พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจ ใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพายาเสพย์ติด

 

พ.ศ.2541 – นายชวน หลีกภัย
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย

 

พ.ศ.2542 – นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 

พ.ศ.2543 – นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

พ.ศ.2544 – นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

พ.ศ.2545 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

 

พ.ศ.2546 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

 

พ.ศ.2547 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

 

พ.ศ.2548 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

 

พ.ศ.2549 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 

พ.ศ.2550 – พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

 

พ.ศ.2551 – พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

พ.ศ.2552 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

 

พ.ศ.2553 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

 

พ.ศ.2554 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธาณะ

 

พ.ศ.2555 – นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

 

พ.ศ.2556 – นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำไทยสู่อาเซียน

 

พ.ศ.2558 – พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

 

พ.ศ.2559 – พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต


ที่มา : most.go.th
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน