กทม.ไฟเขียวขึ้นค่าเก็บขยะบ้านเรือนทั่วไป

กทม.ไฟเขียวขึ้นค่าเก็บขยะบ้านเรือนทั่วไป

Publish 2019-05-10 13:54:49


จากกรณีที่ กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. … เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการให้บริการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
 ล่าสุด การประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหารสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข


ได้รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้พิจารณาร่างฯเรียบร้อยแล้ว โดยได้เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท แต่เดิมการเก็บค่าขยะของ กทม.จะจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน ในส่วนของบ้านเรือนคิดค่าขยะ 20 บาทต่อเดือน แต่ในการแก้ไขกฎหมายจะมีแยกเป็นค่าเก็บขนขยะและค่ากำจัดขยะ สำหรับบ้านเรือนทั่วไป อัตราใหม่จะเป็นค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า) ส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่มก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บในทุกประเภท


ทั้งนี้ ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.62 โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯ และนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาต่อไป.
 

 นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่นั้น วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือนและเก็บค่ากำจัดอีก 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน จากเดิมที่เก็บเฉพาค่าเก็บขนเดือนละ 20 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาอีก 60 บาทต่อเดือน ส่วนวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

 

วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

 

ส่วนการจัดเก็บขยะเป็นครั้งคราว กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท(เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน