ผู้ว่าฯ สตูล สั่งปิดเมืองห้ามประชาชนเข้า-ออกสกัดโควิด-19

ผู้ว่าฯ สตูล สั่งปิดเมืองห้ามประชาชนเข้า-ออกสกัดโควิด-19

Publish 2020-04-02 13:00:06


 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 - นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงนามคำสั่งสตูล เรื่อง "มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยมีเนื้อหา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงในประเทศไทย และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสตูลมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก  ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลยังไม่มีผู้ป่วย แต่หากยังมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น จะทำให้แพร่เชื้อขอโรคแผ่ขยาย ลุกลาม เพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาวึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินคค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป 
 ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกเว้นต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นห้า หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน