ปลัด มท.สั่ง ผู้ว่าฯทุกจังหวัดคุมเข้ม ร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 อาจถูกสั่งปิด

ปลัด มท.สั่ง ผู้ว่าฯทุกจังหวัดคุมเข้ม ร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 อาจถูกสั่งปิด

Publish 2020-05-05 09:29:45


เมื่อวันที่ 4 พ.ค 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัก และผู้ราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด 
 
โดยระบุว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2550 ลงวันที่ 1 พ.ค 2563 แจ้งจังหวัดรับทราบ ถือปฎิบัติ และออกคำสั่งต่างๆ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับ 6) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นเนื่องจากปรากฎตามข่าวสารหางสื่อมวลชนว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ/สถานที่ ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัน จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
 
1.จัดระเบียบแนวทางการปฎิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ท่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำบผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/ สถานที่นั้น

2.ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 

3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไอรินทร์ ศิระอำพรวัชร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;