ราชกิจจาฯ  โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย

Publish 2020-06-27 11:04:50


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล มีรายละเอียดดังนี้

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 25 นาย ดังนี้
           1. ว่าที่ พันตรี เอกศักดิ์ ทองช้อย เป็น พันตรี
           2. ว่าที่ ร้อยโท ณัฐพงษ์ เสือใหญ่ เป็น ร้อยโท
           3. ว่าที่ ร้อยโท เดวิษ จารุกิจเสรี เป็น ร้อยโท
           4. ว่าที่ ร้อยโท ธนภัทร ปิ่นตบแต่ง เป็น ร้อยโท
           5. ว่าที่ ร้อยตรี วิทยา ต่ายแจ้ง เป็น ร้อยตรี
           6. ว่าที่ ร้อยตรี อารุณ คุ้มศิริ เป็น ร้อยตรี
           7. ว่าที่ ร้อยตรี กิติพงษ์ ตาอ้อน เป็น ร้อยตรี
           8. ว่าที่ ร้อยตรี โกญจนาท จันทนะชาติ เป็น ร้อยตรี
           9. ว่าที่ ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยตรี
           10. ว่าที่ ร้อยตรี ปณิธาน หันจางสิทธิ์ เป็น ร้อยตรี
           11. ว่าที่ ร้อยตรี พงศกร บุญส่ง เป็น ร้อยตรี
           12. ว่าที่ ร้อยตรี พัชรวัฒน์ กิจธนิตอนันต์ เป็น ร้อยตรี
           13. ว่าที่ ร้อยตรี วชิราวุธ วงศ์อภัย เป็น ร้อยตรี
           14. ว่าที่ ร้อยตรี ศราวุธ แม้นพรม เป็น ร้อยตรี
           15. ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิพงษ์ เอกประดิษฐ์ เป็น ร้อยตรี
           16. ว่าที่ ร้อยตรี สุรธัส เฟื่องฟูลอย เป็น ร้อยตรี
           17. ว่าที่ ร้อยตรี พีรวิชญ์ ศรีโคตร เป็น ร้อยตรี
           18. ว่าที่ ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยตรี
           19. ว่าที่ ร้อยตรี ธนกร ต๊ะมูล เป็น ร้อยตรี
           20. ว่าที่ ร้อยตรี พงศธร อินต๊ะวงศ์ เป็น ร้อยตรี
           21. ว่าที่ ร้อยตรี ภาณุพันธุ์ แสงงาม เป็น ร้อยตรี
           22. ว่าที่ ร้อยตรี วัชรินทร์ ศิริคุณ เป็น ร้อยตรี
           23. ว่าที่ ร้อยตรี ภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง เป็น ร้อยตรี
           24. ว่าที่ ร้อยตรี ธานาวินท์ ธนินท์ยาศักดิ์ เป็น ร้อยตรี
           25. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ประภาพรรณ โกไศยกานนท์ เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และลำดับที่ 7 ถึงลำดับที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน